Rata 3 Sarja 1 21.11.2019 10:06
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7 /                                      
10                  
Marko Sar 0 Yht 10
(7)                                        
7                  
Kalevi Sar 0 Yht 7